Anna Boriskova

Wissenschaftliche Hilfskraft
Studiengang: Master Political Science
seit Oktober 2016 an der Professur

A 5, 6, Bauteil B, Raum B304
Tel.: +49(0)621-181-2012
Fax: +49(0)621-181-3402
E-Mail: hiwpecon<at>mail.uni-mannheim.de